Ugunsdrošības instrukcija – rūpējieties par drošību gan darba vietā, gan mājās!

Foto: Shutterstock.com/systemedic
Foto: Shutterstock.com/systemedic

Cilvēce dzīvo nemitīgā attīstībā. Un, līdzi laikam mainās arī  sabiedrības ekspektācijas un attieksme drošības jautājumos. Arvien retāk mājsaimniecībās tiek izmantoti pašgatavoti sildītāji un arvien biežāk mājokļos tiek domāts par ugunsdrošību – dūmu detektoru uzstādīšanu, ugunsdzēsības aparātu iegādi u.tml. Gadiem ejot mainās arī uzņēmumu un organizāciju vadības attieksme ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumos – arvien vairāk vadītāji rūpējas ne vien biznesa mērķu sasniegšanu, bet arī darbiniekiem drošas un draudzīgas vides radīšanu. 2016. gadā tika apstiprinātas ievērojamas izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos. Lasiet tālāk un uzziniet, ko šīs izmaiņas paredz!

Rūpīgi izstrādāta ugunsdrošības instrukcija  droša uzņēmuma pamats
Jaunie Ugunsdrošības noteikumi paredz izmaiņas attiecībā uz ugunsdrošības instrukcijas izstrādi. Ja līdz pat 2016. gada 1. septembrim par ugunsdrošības instrukciju sauca 2 līdz 3 lapas garu dokumentu, kas aprakstīja vispārējos Ugunsdrošības noteikumus, tad atbilstoši šodien spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Ugunsdrošības instrukcija ir kļuvusi par nozīmīgāko dokumentu ugunsdrošības jomā katrā uzņēmumā un organizācijā.

Ugunsdrošības instrukcija ietver:
♦ objekta vispārīgu un ugunsdrošību raksturojošu informāciju par:
   • telpu lietošanas veidu;
   • apkures sistēmu sprādzienbīstamību;
   • iespējamajiem ugunsgrēka riskiem;
   • ugunsgrēka dzēšanai paredzētajām iekārtām un inventāru un to lietošanu;
   • evakuācijas ceļiem un to uzturēšanas kārtību;
   • maksimāli pieļaujamo ugunsslodzi, vielu un priekšmetu daudzumu, kā arī cilvēku skaitu, kas var atrasties telpās;
♦ rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā:
   • ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtību;
   • ugunsaizsardzības sistēmu iedarbināšanu;
   • cilvēku un materiālo lietu evakuāciju;
   • ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanu;
   • tehnoloģisko iekārtu apturēšanu un atvienošanu no strāvas;
♦ uzskaites žurnālus un citus normatīvos aktus:
   • ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālu;
   • iekārtu un instalāciju pārbaužu aktus;
   • norīkojumus ugunsbīstamu darbu veikšanai.

Svarīgi, ka tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā. Turklāt, ja darbavietā atrodas darbinieki, kas nesaprot valsts valodu, darba devējam ir jānodrošina, lai arī šie darbinieki tiktu instruēti viņiem saprotamā valodā. 

Ugunsdrošība  katra personiskā atbildība


Atcerieties, ka par ugunsdrošību jārūpējas ne tikai darba vietā, bet arī mājās. Šķietami nenozīmīgi sadzīves sīkumi kritiskā brīdī var ietekmēt aizdegšanās risku, liesmu izplatību, dūmošanu. Informāciju par Valsts Ugunsdzēsības un drošības dienesta konstatētajām nepilnībām daudzdzīvokļu namos varat apskatīt ŠEIT. Bet atcerieties, ka arī Jūs esat atbildīgs par savu un savas ģimenes drošību!

Lūk, daži padomi, kas var būt noderīgi, rūpējoties par ugunsdrošību mājās:
• uzturiet kārtību un regulāri likvidējiet degtspējīgus atkritumus, tajā skaitā putekļus;
• turiet viegli uzliesmojošus materiālus drošā attālumā no atklātas liesmas vai karstām virsmām (piemēram, neturiet sveci aizkaru tuvumā, nesmēķējiet uz dīvāna u.c.);
• uzglabājiet kurināmo tam speciāli paredzētā vietā;
• sadzīvē izmantojamus viegli uzliesmojošus šķidrumus lietojiet pēc iespējas mazāk un uzglabājiet tos cieši noslēgtos traukos;
• pārrunājiet ar bērniem ugunsdrošības pamatprincipus un izskaidrojiet ar reāliem piemēriem, kādas situācijas var kļūt bīstamas (piemēram, spēlēšanās ar sērkociņiem); izcils palīgs saturīgām sarunām ar bērniem par tēmu, kas saistīta ar ugunsdrošību, ir galda spēle "Drošs paliek Drošs";
• pārdomājiet, kā rīkosieties, ja dzīvesvietā izcelsies ugunsnelaime.

Īpaši svarīgi pārliecināties par ugunsdrošību, dodoties gulēt. Atcerieties, ka oža ir pirmā no maņām, kas "aizmieg", un pēdējā, kas atsāk darboties pēc pamošanās.

Viss nepieciešamais vienuviet
Ja Jums nepieciešams padoms jautājumos par ugunsdrošību, jautājiet uzņēmuma FN-SERVISS speciālistiem! FN-SERVISS piedāvā:
• darba vides novērtējumu;
ugunsdrošības dokumentācijas izstrādi;
ugunsdrošības inventāra pārbaudi un apkopi;
• ugunsdrošības instruktāžas (E-apmācību on-line sistēmas ietvaros);
• Jūsu uzņēmuma vai iestādes darbinieku apmācību, tostarp praktiskās nodarbības.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, praktiskus padomus, aktualitātes likumdošanā, kā arī uzņēmuma pakalpojumu klāstu un kontaktinformāciju meklējiet tīmekļvietnē www.fnserviss.lv! Esiet soli priekšā ugunsnelaimei!